பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.


பதவி வெற்றிடங்கள் - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.

Government Job Vacancies - Ministry of Health Nutrition and Indigenous Medicine.

- Management Assistant (Ward Clerk).
- Attendant (Male/Female).
- Telephone Operator.
- Cook.

முழு விபரம்:

Source: Government Gazette (2018.04.12)


Previous Post Next Post