மொழிபெயர்ப்பாளர், பாதுகாப்பு உதவியாளர் - இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்.
பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கைப் பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம்.

Government Job Vacancies - Ceylon Petroleum Corporation. (Application Included).

- மொழிபெயர்ப்பாளர்.
- பாதுகாப்பு உதவியாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 08.05.2018

முழு விபரம் + மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம்:
மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் - Specimen Application 


Source: www.ceypetco.gov.lk

Previous Post Next Post