வங்கித் துறைசார் டிப்ளோமா / உயர் டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்.


வங்கித் துறைசார் டிப்ளோமா / உயர் டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்.

- Diploma in Banking and Financial Studies.
- Higher Diploma in Banking and Financial Studies.


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 27.05.2018

முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer (2018.04.29)

Previous Post Next Post