பதவி வெற்றிடம் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு.


பதவி வெற்றிடம் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு.

- Procurement Officer.
- Technical Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-06-25

முழு விபரம்:


Source: Sunday Observer (2018.06.10)
.
Previous Post Next Post