அலுவலக உதவியாளர் - சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு.


அலுவலக உதவியாளர்  - சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-06-14

முழு விபரம்: 

Source: www.health.gov.lk (2018.06.08)
Previous Post Next Post