பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.


பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை தெங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.

- Research Officer.
- Assistant Estate Superintendent.
- Technical Officer.
- Field Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-07-02

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.06.08)Previous Post Next Post