சாரதி - மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு.


பதவி வெற்றிடம்

சாரதி - மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு.

Driver - Ministry of Provincial Councils, Local Government & Sports

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-06-25


Source: www.lgpc.gov.lk (2018.06.08)
-

Previous Post Next Post