பட்டபின் படிப்பு கற்கைநெறிகள் - இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்.


மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தினால் கணனி விஞ்ஞானத்  துறையில் நடாத்தப்படும் பட்டபின் படிப்பு கற்கைநெறிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

MSc in Computer Science

MSc in Computer Science degree program is designed to provide practicing professionals with a greater depth of technical knowledge, and exposure to emerging and niche areas in modern computing.

Available specializations include :

 • Cloud Computing
 • Computer Networks
 • Data Science, Engineering, and Analytics
 • Information Systems Management
 • Mobile Computing
 • Parallel Computing
 • Security Engineering
 • Software Architecture


Deadlines:
Application Deadline                     – 11:59pm July 12, 2018
Selection Exams and Interviews    – 8:00am onwards on July 14, 2018

மேலதிக விபரங்களுக்கு: http://postgrad.cse.mrt.ac.lk/MBA in Information Technology

MBA in IT degree program combines the very best of general MBA programs with specialist knowledge in application of Information Technology in management.Available specializations include :


 • Business Analytics
 • Information Technology
 • e-Governance


Deadlines:
Application Deadline                    – 11:59pm August 9, 2018
Selection Exams and Interviews    – 8:00am onwards on August 11, 2018

மேலதிக விபரங்களுக்கு: http://postgrad.cse.mrt.ac.lk/
-
Previous Post Next Post