30+ பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் (Wayamba University of Sri Lanka)


பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம் (Wayamba University of Sri Lanka)

இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பல்வேறு வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Applications are invited for following post at Wayamba University of Sri Lanka.

முழு விபரம்:Source : Sunday Observer (2018.08.12)

Previous Post Next Post