பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Tea Board


பதவி வெற்றிடங்கள் - Sri Lanka Tea Board : Ministry of Plantation Industries.

- Post of Tea Inspector / Instructor Grade III

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.08.2018

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.08.12)

Previous Post Next Post