பதவி வெற்றிடங்கள் - சுற்றுலாத்துறை அமைச்சு.


சுற்றுலாத்துறை அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Assistant Director (Legal)
- Assistant Director (Tourism Development)
- Assistant Director (Executive Chef)
- Assistant Director (Software Engineering)
- Cook
- Waiter Room Boy

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.08.19)
Previous Post Next Post