புதிய கற்கைநெறிகள் - இலங்கை தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம். (SLTC)


இலங்கை தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் (SLTC) ஆரம்பிக்க்கப்படவிருக்கும் புதிய கற்கைநெறிகளுக்கான விண்னப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- சான்றிதழ்.
- டிப்ளோமா.
- பட்டதாரி கற்கைநெறிகள்.

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.08.19)
Previous Post Next Post