இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகதினால் வழங்கப்படும் மேற்படி டிப்ளோமா கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- இரத்தினக்கற்கள் பற்றிய கற்கைநெறி

The course is designed as per Sri Lanka Qualification Framwork (SLQF) with 30 credits and one credit is considered equivalent to 50 notional learning hours. The Gemmology Diploma is comparable to NVQ level 5 and those qualified are eligible to use Dip.Gem. after their name. A gemmology tool kit & a set of basic gemstones are provided to each student free of charge.

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.08.19)
Previous Post Next Post