அரச வர்த்தமானி | Government Official Gazette - 2018.08.17

இலங்கை அரசாங்க வர்த்தமானப் பத்திரிகை - Official Government Gazette, Sri Lanka.

- அரச பதவி வெற்றிடங்கள்.
- திறந்த / மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சைகள்.
- புதிய கற்கைநெறிகள்.
- அரசாங்க அறிவித்தல்கள்.

Click Here to View / Download Government Official Gazette

_
Previous Post Next Post