பதவி வெற்றிடங்கள் - நீர்ப்பாசன, நீர்வள மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு.


நீர்ப்பாசன, நீர்வள மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு - Ministry of Irrigation & Water Resources Management & Disaster Management.

பதவி வெற்றிடங்கள்

- Project Director,
- Deputy Project Director.
- Project Engineer.
- Project Accountant.
- Engineering Assistant.
- Draughtsman.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018.08.31

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2017.08.17)

Previous Post Next Post