மொழிபெயர்ப்பாளர், Language Promotion & Investigating Officer - அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம்.


பதவி வெற்றிடங்கள்

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம் - Official Language Commission

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- மொழிபெயர்ப்பாளர். (தமிழ்-சிங்களம் | தமிழ்-ஆங்கிலம்).
- Language Promotion & Investigating Officer.

சம்பளம் : 65,145/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 2018-08-31

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2017.08.17)


Previous Post Next Post