பதவி வெற்றிடங்கள் - மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு.


மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு - Ministry of Megapolis & Western Development

- Deputy Project Director.
- Senior Manager.
- Transport Engineer/Transport System Analyst.
- Senior Transport Officer.
- Secretary to the Project Director.
- Corporate Communication Officer.

மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சினால் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகளுக்குரிய தகைமை / அனுபவம் கொண்ட இலங்கை பிரஜைகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-08-31

முழு விபரம்:
Source: Daily News (2017.08.17)
Previous Post Next Post