முகாமைத்துவ உதவியாளர், தகவல் தொழில்நுட்ப உதவியாளர், சாரதி - National Gem & Jewellery Authority


பதவி வெற்றிடங்கள் - National Gem & Jewellery Authority : மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு.

பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Management Assistant.
- IT Assistant.
- Finance Officer.
- Assistant Valuler/Gemmologist.
- Valuler Gemmologist Assistant.
- Enforcement & Regional Development Assistant.
- Technician.
- Driver,.
- Director.
- Assistant/Deputy Director.
- HR Officer.
- Export Services Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-10

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.08.26)


Previous Post Next Post