பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம். (National Youth Services Council)


பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம்.

National Youth Council - Ministry of Project Management Youth Affairs & Southern Development

- Advisory Service Officers
- Language Translators (English to Sinhala)
- Assistant Language Translators
- Announcer (Tamil)
- Finance Officer
- Internal Audit Officers

Closing Date 17.08.2018
Source : Sunday Observer (2018.08.12)

Previous Post Next Post