பதவி வெற்றிடங்கள் : Senior Community Development Officer, Community Development Officer - Ministry of City Planning & Water Supply


பதவி வெற்றிடங்கள் - நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சு.

- Senior Community Development Officer.
- Community Development Officer.

நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் அமைச்சில் நிலவும் மேற்படி பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-07

முழு விபரம்:Source: Thinakaran / Daily News (2017.08.17)
Previous Post Next Post