பதவி வெற்றிடங்கள் : இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம் (University of Kelaniya)


பதவி வெற்றிடங்கள் : இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகம்.

இலங்கை களனி பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Administrator (Civil).
- Full Time Sub Warden.
- Draughtsman.
- Security Inspector.
- Audio Visual Technical Officer.
- Gym Assistant.
- Polisher.
- Mason.
- Fitter.
- Welder.

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.08.26)
Previous Post Next Post