முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) : நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு.


பதவி வெற்றிடம் : நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வழங்கல் அமைச்சு (Ministry of City Planning & Water Supply)

பதவி: முகாமைத்துவ உதவியாளர்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-14.

முழு விபரம்:

World Bank Assisted, Water Supply and Sanitation Improvement Project.

Vacancies for project implementation team.

Shortlisted candidates based on the highest qualifications and experience will be called for interview and selection will be based on the performance at the interview.
Source : Sunday Observer (2018.08.26)
Previous Post Next Post