முன்பள்ளி ஆசிரியை - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (Day Care Centre)


கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் (Day Care Centre) இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி : முன்பள்ளி ஆசிரியை

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-01

முழு விபரம்:

Vacancy at University of Colombo (Day Care Centre) for the post of Pre School Teacher (Female).

Source: Sunday Observer (2018.09.16)

Previous Post Next Post