முகாமைத்துவ உதவியாளர் - Sri Lanka Tourism Promotion Bureau


Sri Lanka Tourism Promotion Bureau இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


பதவி வெற்றிடம்: முகாமைத்துவ உதவியாளர்
Job Vacancy: Management Assistant விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-26 

முழு விபரம்:

Source: www.timesjobs.sundaytimes.lk (2018.09.18)

Previous Post Next Post