முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின் Postgraduate Institute of Medicine இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி : முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-05

முழு விபரம்:

Source: Daily News (2018.09.10)Previous Post Next Post