பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு. (Ministry of Mahaweli Development & Environment)


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Vacancies at Ministry of Mahaweli Development & Environment

- Finance Assistant.
- Engineer.
- Procurement Specialist.
- Internal Auditor.
- Monitoring & Evaluation Specialist.
- Field Coordinator.
- Technical Officer.
- Management Assistant.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-09-25.

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.09.09)
Previous Post Next Post