இலங்கை மத்திய வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-26 

முழு விபரம்:Source: www.cbsl.gov.lk (2018.10.07)Previous Post Next Post