பதவி வெற்றிடங்கள் - General Sir John Kotelawala Defence UniversityGeneral Sir John Kotelawala Defence University இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
  
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-10-20 

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer (2018.10.07)


Previous Post Next Post