பேராசிரியர், விரிவுரையாளர்கள், Career Guidance Counselor, Assistant Register - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

  • பேராசிரியர்.
  • விரிவுரையாளர்கள்.
  • Career Guidance Counselor.
  • Assistant Register.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-19

முழு விபரம்:
Source - Sunday Observer (2018.11.18)
Previous Post Next Post