ஆய்வுகூட உதவியாளர்கள் (திறந்த போட்டிப் பரீட்சை) - Government Analyst’s Department


Government Analyst’s Department இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன (திறந்த போட்டிப் பரீட்சை).

பதவி வெற்றிடங்கள்:
ஆய்வுகூட உதவியாளர்கள்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-17

முழு விபரம்:Source: Government Gazette (2018.11.16)

Previous Post Next Post