முகாமையாளர் - Central Environmental Authority


Central Environmental Authority இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2018-12-15

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2018.12.02

Previous Post Next Post