Master of Arts Programme - களனி பல்கலைக்கழகம்.


களனி பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

கற்கைநெறிகள் / Course of Studies: Master of Arts

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31-01-2019

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.12.16)
Previous Post Next Post