விரிவுரையாளர்கள், உதவி விரிவுரையாளர்கள் - University Vacancies


பின்வரும் பல்கலைக்கழகங்களில்  நிலவும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- இலங்கை சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்.
- இலங்கை மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்கள்.
- உதவி விரிவுரையாளர்கள்.
- Audio Visual Technical Officer
- Blacksmith
- Electronic Repairman

முழு விபரம்:

Source : Sunday Observer (2018.12.16)

Source : Sunday Observer (2018.12.16)
Source : Sunday Observer (2018.12.16)
Previous Post Next Post