அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலச் சொற்கள் (பகுதி - 6) | English Words


அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தப்படும் ஆங்கிலச் சொற்கள் (பகுதி - 6)

factor
-
காரணி
face
-
முகம்
fail
-
தோல்வி
family
-
குடும்பம்
fast
-
வேகமாக
fear
-
பயம்
feeling
-
உணர்வு
fight
-
சண்டை
fill
-
நிரப்பு
final
-
இறுதி
finally
-
இறுதியாக
finger
-
விரல்
fire
-
நெருப்பு
firm
-
உறுதியான
fish
-
மீன்
floor
-
தரை
flying
-
பறத்தல்
focus
-
கவனம்
follow
-
பின்பற்று
food
-
உணவு
foot
-
பாதம்
forget
-
மறத்தல்
form
-
வடிவம் 
former
-
முன்னாள்
forward
-
முன்னோக்கி
free
-
இலவச
front
-
முன்
full
-
முழு
fund
-
நிதி
future
-
எதிர்காலம்
garden
-
தோட்டம்
general
-
பொதுவான
give
-
கொடு
glass
-
கண்ணாடி
goal
-
இலக்கு
good
-
நல்ல
green
-
பச்சை
ground
-
தரையில்
group
-
குழு
grow
-
வளர
growth
-
வளர்ச்சி
gun
-
துப்பாக்கி
hair
-
முடி
half
-
அரை
hand
-
கை
happy
-
சந்தோஷமாக
hard
-
கடின
head
-
தலை
health
-
சுகாதார
hear
-
கேட்க
heart
-
இதயம்
heat
-
வெப்பம்
heavy
-
பாரமான
help
-
உதவி
Previous Post Next Post