பதவி வெற்றிடங்கள் - அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கி | Job Vacancies


அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:
- Manager (IT).
- Assistant General Manager .

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-01-21


முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.01.06)
Previous Post Next Post