பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Social Business & Development Officer.
- Senior Resettlement Officer.
- Senior Draughtsman.
- Senior Environment Officer.
- Civil Engineer.
- Senior Engineer.
- Deputy Project Director.

சம்பள அளவு: ரூபா 105,000/- முதல் 195,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 18 மார்ச் 2019

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.02.26)
Previous Post Next Post