பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை பாராளுமன்றம்


இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Director
- Media Manager.
- Media Officer.
- Public Outreach Manager.
- Public Outreach Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019/03/15

முழு விபரம்:





Source - www.parliament.lk (2019.02.24)
Previous Post Next Post