முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - அரச மருந்தாக்கற் பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தாபனம்


State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Quality Control Assistant
- Engineering Assistant.
- Deputy General Manager
- Pharmaceuticals Technician..
- Book Keeper.
- Marketing Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019-03-06

முழு விபரம்:Source - Sunday Observer (2019.02.24)


Previous Post Next Post