பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation & Fisheries & Aquatic Resources Development


Ministry of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation & Fisheries & Aquatic Resources Development இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Management Assistant.
- Development Officer.
- Office Assistant.
- Data Entry Operator.
- Project Accountant.
- Driver

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 02

முழு விபரம்:Source - Daily News (2019.04.11)
Previous Post Next Post