புதிய சான்றிதழ் கற்கைநெறிகள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

புதிய சான்றிதழ் கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- மனித உரிமைகள் மற்றும் அடிப்படை உரிமைகள் சான்றிதழ் கற்கைநெறி.

- சட்டமும் பிரசையும் சான்றிதழ் கற்கைநெறி.

- சிறுவர் பாதுகாப்பு தொடர்பான சான்றிதழ் கற்கைநெறி.

- சிறுவர் பாதுகாப்பு தொடர்பான உயர்நியலை கற்கைநெறி.

- சிறுவர் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பானபட்டபின் படிப்பு பாடநெறி.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 31 மே 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.12)
Previous Post Next Post