வெளிவாரி பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறிகள் (External Degree Courses) - களனி பல்கலைக்கழகம்


களனி பல்கலைக்கழகம் நடாத்தும் பின்வரும் கற்கைநெறிக்கு/களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

புதிய வெளிவாரி பட்டப்படிப்பு கற்கைநெறிகள் / Course of Studies:

- Bachelor of Arts
- Bachelor of Business Management
- Bachelor of Science
- Bachelor of Commerce (Special) Degree

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 20 ஜூன் 2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.12)
Previous Post Next Post