ஆய்வு உதவியாளர் (Research Assistant) - National Institute of Fundamental Studies


National Institute of Fundamental Studies இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- ஆய்வு உதவியாளர் (Research Assistant)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 20

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.04.29)
Previous Post Next Post