பதவி வெற்றிடங்கள் - மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு


மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Implementation Officer.
- Senior Technical Officer.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 21

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.04.30)
Previous Post Next Post