சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - இலங்கை மன்றம்


இலங்கை மன்றத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்

சம்பள அளவு: 96,200/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 08

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post