திட்டமிடல் அதிகாரி, ஊடக அதிகாரி - மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை


மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Planning Officer (திட்டமிடல் அதிகாரி).
சம்பள அளவு: 71,335/-

- Media Officer (ஊடக அதிகாரி)
சம்பள அளவு: 71,335/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 10

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post