பதவி வெற்றிடங்கள் - ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகம்


ஹெக்டர் கொப்பேகடுவ கமநல ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகத்தில்  நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Statistical Officer | சம்பள அளவு: 71,335/-

- Statistical Assistant (பட்டதாரி) | சம்பள அளவு: 54,960/-

சம்பள அளவு:

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 12

முழு விபரம்:


Source - Sunday Observer (2019.04.28)
Previous Post Next Post