விரிவுரையாளர், சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்


கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.
- விரிவுரையாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 31

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.09)
Previous Post Next Post