அபிவிருத்தி அதிகாரி (Development Officer), முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant) - Thalpitigala Reservoir Project - Ministry of Irrigation


Ministry of Irrigation (Thalpitigala Reservoir Project) இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- அபிவிருத்தி அதிகாரி (Development Officer).
- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (Management Assistant).

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.14

முழு விபரம்:

Source: www.irrigationmin.gov.lk (2019.05.10)
Previous Post Next Post