அபிவிருத்தி உதவியாளர், உற்பத்தி உதவியாளர், Junior Manager, Regional Coordinator - பனை அபிவிருத்திச் சபை


பனை அபிவிருத்திச் சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Development Assistant.
- Production Assistant.
- Book Keeper.
- Junior Manager (Audit Officer).
- Regional Coordinator.

சம்பள அளவு:

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.07

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.22)
Previous Post Next Post