Project Director - நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சு


நகர திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Project Director

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 ஜூன் 12

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.21)
Previous Post Next Post